Meniu de navigare

Puncte de vedere opuse

Traducere "viewpoints" în română

La fel de importantă ar fi fost solicitarea punctelor de vedere ale organizaţiilor societăţii civile. It would have been particularly important to ascertain the views of civil society organisations. Discuţiile noastre au fost destul de dinamice, tocmai datorită diversităţii punctelor de vedere exprimate.

puncte de vedere opuse

Our discussions were quite dynamic at times, precisely because of the diversity of the views expressed. Dar legitimitatea campaniei e dată de diversitatea punctelor de vedere. But the legitimacy of the campaign is based on their diverse points of view.

Doresc să îi felicit pe autorii rezoluţiei pentru armonizarea punctelor de vedere ale grupurilor politice. I wish to congratulate the authors of the resolution for harmonising the points of view of the various political groups. Ne-am referit la protejarea punctelor de vedere ale celor diferiți.

puncte de vedere opuse

We meant to protect the viewpoints of diverse people. Raportul fiecărui stat membru furnizează informații privind efectele acesteia asupra sănătății și siguranței lucrătorilor, indicând, de asemenea, punctelor de vedere ale partenerilor sociali la nivel corespunzător, și este înaintat, de asemenea, partenerilor sociali la nivel național; The report by each Member State shall give information on its effects on workers' health and safety as well as indicating the viewpoints of the social partners at appropriate level, and shall also be submitted to the social partners at national level; Aceasta casa e deschisa fericirii și tuturor punctelor de vedere.

Dublugânditul

This house is happy and open to all views. Totuşi, datorită punctelor de vedere divergente ale statelor membre asupra acestei probleme, negocierile nu au dus la adoptarea legislaţiei respective. However, due to Member States' diverging views on this issue, the negotiations did not lead to the adoption of legislation.

Sari la navigare Sari la căutare Dublugânditul în versiunea originală Doublethink este un termen din nouvorbă inventat de George Orwell în romanul său distopic O mie nouă sute optzeci și patruindicând o capacitate de acceptare, în mod simultan, a două puncte de vedere opuse, anihilându-se astfel orice spirit critic. După cum explică Orwell în cartea sa, Partidul era incapabil să păstreze un sechestru absolut al puterii fără să degradeze populația și fără să o supună unei propagande permanente. Or, înfăptuirea acestor brutalități și a acestor manipulăricunoscute chiar în sânul Partidului, ar fi putut conduce la autonăruirea statului.

Diversificarea mijloacelor de informare în masă înseamnă o multiplicare a punctelor de vedere şi acest fapt este esenţial într-o societate democratică. Diversification of mass media leads to a proliferation of points of viewwhich is an essential feature in a democratic society. La luarea deciziei, organismul notificat acordă atenția cuvenită punctelor de vedere exprimate cu ocazia acestei consultări. The notified body will give due consideration to the views expressed in this consultation when making its decision.

  1. Wikipedia: Nu este sfârșitul lumii - theoneteam.ro
  2. punctelor de vedere - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Dublugânditul - Wikipedia
  4. Acest lucru nu se întâmplă de fapt în timpul unui război de editare Viața s-ar putea să pară mai ușoară uneori dacă am fi cu toții de acord cu ceea ce au spus toți ceilalți și s-ar înțelege.
  5. Medicament pentru vederea ochilor
  6. Text uses primary documents to present opposing viewpoints.

Părerea răspândită în majoritatea punctelor de vedere expuse este că puncte de vedere opuse puncte de vedere opuse un subgrup al limbii grecești vestice. The prevalent theme of most views listed there is that Doric is a subgroup of West Greek. Dar vreau să asigurăm pe toată lumea de buna noastră credință și să invităm la o abordare constructivă a diferendelor, a punctelor de vedere ce par uneori ireconciliabile.

But I want to assure everyone of our good faith and to stir toward a constructive approach of the differences, of points of view which sometimes seem irreconcilable. Utilizarea şi prezentarea informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă. Use and present information, views and concepts in a concise, well-structured and interesting way for a variety of audiences.

Seria opusă punctelor de vedere

Obiectivul central al cartii il reprezinta depistarea punctelor de vedere conturate in opinia publica romaneasca in decursul primului deceniu al tranzitiei postcomuniste in privinta problemei Orientului Mijlociu.

The book's central objective is to detect the views outlined in the Romanian public opinion in the first decade of post-communist transition in the Middle East problem. Totuşi, uniunea economică ar putea însemna eliminarea punctelor de vedere politice diferite şi a facţiunilor politice diferite. However, economic union would possibly mean doing away with different political puncte de vedere opuse and different political factions.

Obiectivul Cărții verzi este de a furniza un context care puncte de vedere opuse permită colectarea punctelor de vedere ale părților interesate cu privire la opțiunile strategice pentru acquis-ul în domeniul protecției consumatorilor și alte probleme specifice.

puncte de vedere opuse

The Green Paper sets out to provide a context in which views from interested parties can be collected on the policy options for the Consumer Acquis and some other specific issues. Luarea în considerare a punctelor de vedere locale și regionale neguvernamentale va contribui la acceptarea valorilor Uniunii de către cetățeni.

puncte de vedere opuse

Taking local and regional non-governmental views on board will contribute to the acceptance of the values of the Union by the citizens. Nu numai că aceştia nu vor răspunde punctelor de vedere alternative, dar ei nu pot nici măcar să le asculte.

Not only puncte de vedere opuse they not respond to alternative points of viewthey cannot even bear to listen to them. Profesorii ne-au oferit o bază la care ne-am putut cu toții raporta, deschiși în schimbul de experiență și în abordarea punctelor de vedere diferite, acordându-ne ocazii să interacționăm tot timpul și să propunem discuții, astfel încât toți am învățat unii de la alții.

Wikipedia: Nu este sfârșitul lumii

Our teachers provided a base that we could all relate to in the cohort, were open to sharing experiences and approaching different points of viewthus giving us opportunities to interact all the time and to promote discussions so that everyone was learning from each other.

O audiere a părților interesate cu interese diferite poate fi organizată și prezidată de consilierul-auditor pentru a permite prezentarea punctelor de vedere opuse și pentru a se exprima contraargumente.

A hearing among interested parties with different interests may be organised and chaired by the hearing officer to allow opposing views to be presented and rebuttal arguments offered.

puncte de vedere opuse

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să exerciții bune pentru îmbunătățirea vederii exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "punctelor de vedere" în engleză

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.